News

Lịch sử đơn vị

Được xây dựng và phát triển từ năm 2015 và hoàn thành năm 2020 với sứ mênh gắn nghiên cứu, thực hành và đào tạo trong lĩnh vực Tài nguyên nước, vận hành, hiện đại hóa các hệ thống công trình thủy lợi, tài nguyên nước.